About

I’m not a professional photographer.
I’m not a good planner.
I’m not a good writer.
But I love travelling ~ and I’d like to share my beautiful moments with you.


ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตตอนอายุเกือบ 30

เริ่มต้นเที่ยวเองคนเดียวตอนอายุ 35

เริ่มต้นเที่ยวออกเดินทางไปตามสถานที่ในฝันตอนอายุเกือบ 40

และ หลังจากอายุ 40 จะเที่ยวตามใจจนกว่าจะเที่ยวไม่ไหว หรือ เงินหมด

ระหว่างนั้นก็จะเขียนแบ่งปันประสบการณ์ให้ตัวเองได้กลับมาอ่านแล้วอมยิ้มอย่างมีความสุข และอาจเป็นประโยชน์กับคนที่อยากออกเดินทางบ้างไม่มากก็น้อย

DSC_8459pano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s