Europe

อิตาลีอีกครั้ง (ตอน 1) : เมืองเก่า เมืองมรดกโลก

กลับมาอิตาลีอีกครั้ง คิดอยู่หลายตลบว่านอกจากเมืองเดิมๆ แล้วจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ดี สรุปได้ความว่ารอบนี้จะลงใต้ก่อน เพราะมีเมืองมรดกโลกหลายเมือง และมีแนวชายฝั่งที่มีเมืองริมภูเขาที่สวยงามแปลกตา