Asia and others

รีวิว Mitsubishi Outlander PHEV “แก่แต่มีไฟ”

อยากจะใช้รถน้ำมัน แต่ก็ยังสลัดความกังวลเรื่อง ถ้าไฟหมดกลางทางจะทำยังไง หรือถ้าต้องเดินทางไกล ๆ จะลำบากไหมในการหาจุดชาร์จ ทำให้เป็นที่มาของคันนี้ครับ #รีวิว Outlander PHEV แบบคนรู้น้อยค่อยๆ เรียนรู้ไป #เขียนตามการใช้จริงลองผิดลองถูก #ผิดถูกยังไงแนะนำได้ครับ