South Americas

ยิ่งสูง…ยิ่งเหนื่อย

จะจัดการความกลัวการเที่ยวที่สูงอย่างไร การได้ไปเที่ยวที่สูงๆ คงเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเมือง ภูเขา ยอดเขา ฯลฯ แต่ก็คงมีอีกหลายคนที่ไม่กล้าไปเพราะกลัว…ถ้ากลัวความสูง คงแก้ยาก (งั้นก็ไม่ต้องไป 555) แต่ถ้ากลัวเกิดอาการจากการไปที่สูงแล้วล่ะก็ ทางนี้มีคำแนะนำครับ

Travel tips

Welcome to My World ~

I’m not a professional photographer. I’m not a good planner. I’m not a good writer. But I love travelling ~ and I’d like to share my beautiful moments with you.